Australia yet to enforce legislation ban on microbeads

Despite 10 countries already doing so, Australia is yet to enforce legislation banning microbeads.
Continue reading Australia yet to enforce legislation ban on microbeads